Terms & Conditions

We process your personal information in accordance with the current local Personal Data Act, below GDPR.

Your privacy is important to us at the hotel. We want you to feel safe when you give us personal information.

Through this policy, we inform about how we process personal data within our business.

 1. Personal data manager
  Hotel Villa Borgen is responsible for personal data and processes the personal data you provide to us. Personal data refers to any information that can be directly or indirectly linked to a living natural person. This applies, for example, to name, social security number, address, e-mail address and telephone number.
  Hotel Villa Borgen can also process information about you obtained from third parties eg. your employer or address register.
 2. Personal Information Collection
  We collect personal data in several ways, but primarily directly from you as a customer and the company that book your stay. Contact information can also be obtained from the address register.
 3. Purposes of treatment
  Hotel Villa Borgen conducts hotel activities in Visby. We process personal information in order to handle your booking.
  If you book a hotel room with us, we will process your Personal Information in order to provide, manage, administer, follow up and charge for your booking. This also includes our treatment for the purpose of reminding or informing you of your booking in connection with your stay.
 4. Personal data management
  Hotel Villa Borgen may treat customers’ and suppliers’ contact person’s personal information as well as other stakeholders’ tasks for the above stated purposes. Such information consists of name, address, e-mail address, position and other information that is necessary for provision, including monitoring of our services and for enabling future business relationships. Your social security number may also be processed for that if your company is an individual company.
  In some cases, sensitive personal data about health can be treated for example. information about allergies and the like for ordering food or booking of rooms. The information is used to enable us to fulfill the reservation. Finally, the processing of your personal data may also occur in order for Hotell Villa Borgen to be able to fulfill its obligations under laws and regulations, eg. regarding accounting and security.
 5. Purpose of treatment
  Hotel Villa Borgen conducts hotel activities in Visby. We process personal information in order to handle your booking.
  If you book a hotel room with us, we will process your Personal Information in order to provide, manage, administer, follow up and charge for your booking. This also includes our treatment in order to remind or inform you of your booking in connection with your stay.
 1. Hanteringen av personuppgifter
  Hotell Villa Borgen kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersons personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande, det gäller även uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det ifall ditt bolag är en enskild firma.
  I vissa fall kan känsliga personuppgifter om hälsa behandlas när det gäller t.ex. uppgift om allergier och liknande för beställning av mat eller bokning av rum. Uppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla bokningen. Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att Hotell Villa Borgen ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.
 1. Tillgång till personuppgifterna
  Hotell Villa Borgen lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används främst inom vår egen verksamhet.
  Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål. Hotell Villa Borgenöverför heller inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES-området.
 2. Lagringstid
  Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.
 1. Den registrerades rättigheter
  Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Hotell Villa Borgen behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till VD. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.
  Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.
 2. Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter
  Hotell Villa Borgen vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi krypterar våra lagringsytor och använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda hos Hotell Villa Borgen är skyldiga att följa våra interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.
 3. Ändringar av Integritetspolicyn
  Hotell Villa Borgen förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: hotelvillaborgen.com. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.